POLITYKA PRYWATNOŚCI


§1

Na użytek Polityki Ochrony Danych:

   1. „rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

   2. „dane osobowe” – zgodnie z Art. 4, pkt. 1 rozporządzenia oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

   3. „administrator”- zgodnie z Art. 4, pkt. 7 rozporządzenia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

   4. „wytyczne” – dokument „Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) przyjętych w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Grupę Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych powołaną na mocy art.29 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października”


§2   1. Zgodnie z rozporządzeniem administratorem danych osobowych jest Magdalena Krysztofek Manufaktura NIP: 9442095864 ul. Kołodziejska 24 B m.9 , 30-607 Kraków.

   2. Firma działa zgodnie z wymogami rozporządzenia, a powierzone jej dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji i zwrotów, wysyłki towaru i wystawiania faktur albo dowodów sprzedaży przez administratora w celach rozliczeniowo – podatkowych, oraz archiwizacji dowodów sprzedaży i dowodów przesyłek.

   3. Dane klientów mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa w tym właściwym organom administracji publicznej.

   4. Wówczas jeżeli realizacja zamówienia wymaga wysłania towaru, dane osobowe są przekazywane firmie pocztowej albo kurierskiej, a w przypadku wystawienia imiennego dokumentu sprzedaży na życzenie klienta, wówczas dane są przekazane do biura księgowego świadczącego usługi na rzecz administratora.

   5. W każdym innym przypadku niż ujętym w §2 pkt. 3 i 4 niniejszej Polityki Ochrony Danych dane osobowe nie są przekazywane, użyczane bądź sprzedawane innym podmiotom.

   6. Dane osobowe powierzone jej dobrowolnie przez klientów zawierają: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu.

   7. Ze względu na niski poziom ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przetwarzanie danych osobowych przez firmę Magdalena Krysztofek Manufaktura nie wymaga określenia DPIA (ponieważ spełnia mniej niż dwa kryteria tych wytycznych).

   8. Inspektor ochrony danych nie zostaje wyznaczony przez administratora ze względu na brak konieczności jego wyznaczenia, zgodnie z art. 37, pkt. 1 oraz art. 37, pkt. 4 rozporządzenia.

   9. Każdy klient udostępniając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia zgodnie z art. 7 pkt.4 rozporządzenia.

   10. Polityka Ochrony Danych jest dostępna na stronie: uchoigielne.pl

   11. Administrator zapewnia klientom prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.

   12. Każda osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak może to wiązać się z niemożliwością realizacji zamówienia.